• SSL Bezpieczne zakupy

 • 14 dni na zwrot towaru

 • Szybka wysyłka

 • Sprawdzona jakość

Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego Dom Mody Skórska - oficjalny sklep internetowy marki

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Dom Mody Skórska - oficjalny sklep internetowy marki prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.skorska.pl.
Sprzedawca – Dom Mody Skórska z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Jana Kilińskiego 300, 93-160 Łódź, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział, pod nr KRS 0000627964, NIP 7292410894, nr REGON 472282820, kapitał zakładowy 100000,00 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 300, 93-160 Łódź, Polska
 2. Adres e-mail: handeldommody@skorska.pl
 3. Telefon: 603 706 604

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Płatności Shoper
  2. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Jana Kilińskiego 300, 93-160 Łódź, Polska niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Jana Kilińskiego 300, 93-160 Łódź, Polska
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dom Mody Skórska z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Kilińskiego 300, 93-160 Łódź, Polska
adres e-mail: handeldommody@skorska.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

w sklepie Dom Mody Skórska - oficjalny sklep internetowy marki

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Dom Mody Skórska - oficjalny sklep internetowy marki prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.skorska.pl
Sprzedawca - Dom Mody Skórska z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Jana Kilińskiego 300, 93-160 Łódź, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział, pod nr KRS 0000627964, NIP 7292410894, nr REGON 472282820, kapitał zakładowy 100000,00 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 300, 93-160 Łódź, Polska
 2. Adres e-mail: handeldommody@skorska.pl
 3. Telefon: 603 706 604

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: handeldommody@skorska.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail handeldommody@skorska.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy handeldommody@skorska.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


Regulamin newslettera

sklepu Dom Mody Skórska - oficjalny sklep internetowy marki

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Dom Mody Skórska - oficjalny sklep internetowy marki prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://sklep.skorska.pl
Usługodawca - Dom Mody Skórska z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Jana Kilińskiego 300, 93-160 Łódź, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział, pod nr KRS 0000627964, NIP 7292410894, nr REGON 472282820, kapitał zakładowy 100000,00 zł.
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: handeldommody@skorska.pl.
 8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: handeldommody@skorska.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: handeldommody@skorska.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

 

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

DOM MODY SKÓRSKA SP. Z O.O.

obowiązujący od dnia 20 listopada 2020 roku

 

I.  Postanowienia ogólne

1.1.    Regulamin określa ogólne zasady nabywania i użytkowania Karty Podarunkowej.

II. Definicje

 2.1    Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące definicje pojęć:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca - wydawca Karty Podarunkowej, którym jest Dom Mody Skórska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Kilińskiego 300, 93-160 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627964, NIP 7292410894, REGON: 472282820.
 3. Sklep – salon firmowy lub salony firmowe Wydawcy na terenie Polski. Lista salonów firmowych Wydawcy jest dostępna na stronie internetowej: https://skorska.pl/pl/salony. Sklepem nie jest salon partnerski Wydawcy.
 4. Sklep on-line – sklep internetowy Wydawcy dostępny na stronie https://sklep.skorska.pl
 5. Towar – rzecz lub rzeczy oferowane przez Wydawcę w Sklepie.
 6. Karta Podarunkowa – plastikowa karta w formie bonu towarowego na okaziciela, która uprawnia Użytkownika do jej jednokrotnego wykorzystywania przy zakupie Towaru oferowanego przez Wydawcę w Sklepie. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego oraz nie jest kartą płatniczą.
 7. Nabywca - osoba, która dokonuje przekazania określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych polskich (PLN) na rzecz Wydawcy w zamian za wydanie Karty Podarunkowej.
 8. Użytkownik – każdoczesny posiadacz Karty Podarunkowej uprawniony do jej realizacji w Sklepie. 

III. Zobowiązanie Wydawcy

3.1. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy, że w przypadku zakupu przez Nabywcę Karty Podarunkowej zgodnie z Regulaminem, Wydawca przekaże Nabywcy Kartę Podarunkową, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za Towar oferowany przez Wydawcę w Sklepie. 

3.2.    Po spełnieniu warunków wynikający z Regulaminu Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy do przyjmowania Karty Podarunkowej i do realizacji jej w Sklepach na rzecz Użytkownika.

IV. Zakup i wydanie Karty Podarunkowej 

4.1.    Nabywca może zakupić Kartę Podarunkową o wartości nominalnej 100, 200, 300 lub 500 złotych. Wartość nominalna Karty Podarunkowej stanowi cenę za Kartę Podarunkową. Wartość nominalna Karty Podarunkowej jest wskazana na Karcie Podarunkowej.

4.2.    Karta Podarunkowa może być zakupiona wyłącznie:

 1. w każdym Sklepie poprzez płatność gotówką, kartą płatniczą lub kredytową;
 2. lub w Sklepie on-line poprzez płatność w sposób określony w regulaminie Sklepu on-line. Regulamin sklepu on-line jest dostępny na stronie https://sklep.skorska.pl/regulaminy.

4.3.    W przypadku zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie, wydanie Karty Podarunkowej następuje po uregulowaniu przez Nabywcę ceny za Kartę Podarunkową, którą jest wartość nominalna Karty Podarunkowej. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy może nastąpić jedynie przez pracownika Sklepu.

4.4.    W przypadku zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie on-line, przesyłka Karty Podarunkowej następuje w sposób i na zasadach określonych w regulaminie Sklep on-line.

4.5.    Wydawca oprócz ceny za Kartę Podarunkową nie obciąża Nabywcy bądź Użytkownika jakimikolwiek dodatkowymi kosztami związanymi z wydaniem lub korzystaniem z Karty Podarunkowej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu karty w Sklepie on-line Nabywca musi liczyć się dodatkowo z pokryciem kosztu przesyłki Karty Podarunkowej.

4.6.    Zakup Karty Podarunkowej nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

4.7.    Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej.

4.8.    Karta Podarunkowa jest wyłącznie na okaziciela. Karta Podarunkowa może być przekazana przez Nabywcę dowolnej osobie, która staje się jej Użytkownikiem. Wydawca nie ma obowiązku badać okoliczności w jakich Użytkownik wszedł w posiadanie Karty Podarunkowej.

4.9.    Nabywca poprzez zakup Karty Podarunkowej, a Użytkownik poprzez jej realizację oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

V. Data ważności i podstawowe zasady korzystania z Karty Podarunkowej

5.1.    Karta Podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie.

5.2.    Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do dokonania zakupu Towaru Wydawcy oferowanego w Sklepie do wartości nominalnej Karty Podarunkowej.

5.3.    Karta Podarunkowa może być wykorzystana tylko przez okres jej ważności. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 1 (jednego) roku od dnia jej zakupu przez Nabywcę. Data ważności jest umieszczana na Karcie Podarunkowej. Oczywiste omyłki nie wpływają na datę ważności Karty Podarunkowej.

5.4.    Karta Podarunkowa nie może być wymieniana na gotówkę, nie podlega oprocentowaniu, zwrotowi, wymianie i nie jest możliwe wystawienie duplikatu Karty Podarunkowej w razie jej zagubienia, kradzieży lub utraty ważności.

5.5.    Kartę Podarunkową można wykorzystać wyłącznie jednokrotnie. Karta Podarunkowa jest odbierana Użytkownikowi lub anulowana przez Wydawcę (np. poprzez jej przekreślenie lub przecięcie) w chwili dokonywania zakupu Towaru przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej. 

5.6.    Jeśli Użytkownik dokonuje zakupu Towaru przy użyciu Karty Podarunkowej za cenę niższą niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, pozostałe środki nie mogą być wykorzystane przez Użytkownika przy kolejnym zakupie, a niewykorzystane środki pieniężne nie podlegają zwrotowi.

5.7.    Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym, gdy cena nabywanego Towaru jest wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej.

5.8.    Towar nabyty z wykorzystaniem Karty Podarunkowej nie podlega zwrotowi.

VI. Dodatkowe zasady korzystania z Karty Podarunkowej

6.1.    Wydawca będzie uznawał i realizował wyłącznie Karty Podarunkowe ważne, nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

6.2.    Płatność Kartą Podarunkową następuje po jej okazaniu w Sklepie pracownikowi Sklepu i zadeklarowaniu woli jej użycia przed dokonaniem płatności za Towar.

6.3.    Wydawca lub pracownik Sklepu mają prawo odmówić uznania i realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

 1. upływu ważności Karty Podarunkowej;
 2. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym skorzystanie z niej, braku możliwości odczytania danych zawartych lub umieszczonych na Karcie Podarunkowej, podejrzenia nieautentyczności Karty Podarunkowej;
 3. przedstawienia przez Użytkownika do wykorzystania karty, która została już wykorzystana w terminie wcześniejszym;
 4. braku wystarczającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej pozwalającej na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego Towaru przy jednoczesnej odmowie Użytkownika bądź braku możliwości Użytkownika zapłaty pozostałej kwoty stanowiącej różnicę między ceną Towaru, a wartością nominalną Karty Podarunkowej;
 5. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, inne przypadki niezawinione przez Wydawcę);
 6. w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu.

6.4.    Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie mogą powstać w związku z brakiem możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z siły wyższej lub okoliczności niezawinionych przez Wydawcę.  

6.5.    Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o warunkach Regulaminu, w szczególności że:

 1. Karta Podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie i wyłącznie jednokrotnie;
 2. nie podlega wymianie na gotówkę;
 3. Karta Podarunkowa posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana;
 4. w przypadku nabywania Towaru po cenie niższej niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, Wydawca nie zwraca Użytkownikowi niewykorzystanych środków pieniężnych;
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe skradzione lub zagubione.

VII. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej.

7.1.    Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe od momentu ich wydania Nabywcy, w szczególności Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, zniszczenie, kradzież, lub nieautoryzowane użycie Karty Podarunkowej. Nabywca i Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty Podarunkowej przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.

7.2.    Wydawca nie umożliwia Użytkownikowi lub Nabywcy Karty Podarunkowej, zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania.

7.3.    W wypadku utraty, uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży lub nieautoryzowanej transakcji Karty  Podarunkowej Nabywcy bądź Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

7.4.    Transakcja dokonania przy pomocy Karty Podarunkowej jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik wszedł w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca bądź Użytkownik nie mają prawa zgłaszać względem Wydawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.

7.5.    Użytkownik może kontaktować się z Wydawcą w sprawie Kart Podarunkowych w Sklepie w godzinach jego otwarcia, listownie na adres siedziby Wydawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: handeldommody@skorska.pl

7.6.    Reklamacje związane z nabyciem lub użytkowaniem Karty Podarunkowej uprasza się o składanie do Wydawcy drogą e-mail na adres: handeldommody@skorska.pl z dopiskiem „Reklamacja Karta Podarunkowa”.

7.7.    Reklamacje związane z nabyciem lub użytkowaniem Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1.    Program Kart Podarunkowych Wydawcy trwa bezterminowo.

8.2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2020 roku.

8.3.    Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Wydawcy https://sklep.skorska.pl/regulaminy, https://skorska.pl/pl/media, oraz jest dostępna w każdym Sklepie.

8.4.    Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo
do wprowadzenia ograniczeń czasowych programu Kart Podarunkowych lub terminu ważności Kart Podarunkowych. O zmianie Regulaminu Nabywcy i Użytkownicy zostaną poinformowani za odpowiednim uprzedzeniem, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni. Informacja ta zostanie udostępniona przez Wydawcę poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Wydawcy  oraz w każdym Sklepie.

8.5.    Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej https://sklep.skorska.pl/regulaminy lub https://skorska.pl/pl/media oraz w Sklepach.

8.6.    Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zmiany Regulaminu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach. 

8.7.    Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

8.8.    Postanowienia Regulaminu nie wyłączają uprawnień przysługujących konsumentom, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl